T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / KESTEL - Halk Eğitim Merkezi

Usta Öğretici Değerlendirme Sonuçları

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME

KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

26.Maddesi gereğince yapılan başvuru sıralaması

 

Ders ücreti karşılığı görevlendirme

 MADDE 26 – (1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.

 (2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır.

 (3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır:

 a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.

 b) Emekli öğretmenler.

 c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.

 ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.

 (4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır.

 (5) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:

 a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

 b) Türk vatandaşı olmak.

 c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

 ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

 f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

 (6) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.

 (7) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır.

 (8) Başvuruda bulunacaklardan;

 a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe,

b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri,  istenir.

 (9) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:

 a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

 b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

 c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.

 ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

 (10) Resmî kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.

 (11) Ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik açılacak kurslarda, öğreticilik görevi öncelikle cezaevi ve tutukevinde görev yapan öğretici niteliğine sahip kişilerden karşılanır. Talep olmaması hâlinde üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre görevlendirme yapılır.

 (12) Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez.

 (13) Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

(14) Ücretli usta öğretici olarak görev verileceklere, Bakanlıkça hazırlanan programa göre eğitim verilir.

 

 

Yapılan itirazlar sonucu güncellenen sıralama


meb_iys_dosyalar/16/17/348048/dosyalar/2018_09/25212651_USTA.xlsx

 


Sıralama yapılan 106 başvurunun alan ve puan sıralamasıdır.

Kurs açılacak anlamı taşımaz.

Kursiyer  talepleri ve mekan durumuna göre açılacak kurslar için iletişime geçilerek müdürlüğe çağrılacaktır.

 

ÖNEMLİ NOT:

>>>>Başvurular; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü´nün  "Hayat Boyu Öğrenme Kurumlar Yönetmeliği" doğrultusunda değerlendirilecek ve sıralama yapılmıştır.

>>>>Sıralamaya giren Usta Öğreticilere ihtiyaç olması halinde bu sıralama dikkate alınarak görevlendirme yapılacaktır.

>>>>Başvuru yapılan alanda yeterli kursiyer talebi oluşmadığı takdirde Usta öğreticiye görevlendirme yapılmayacaktır.

>>>>Görev verildiği halde görev almayan ya da görev yerine gitmeyen usta öğreticiye o yıl içerisinde görev verilmeyecektir.

 

 

 

Görevlendirileceklerden İstenen  Diğer Belgeler: 

 1-) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Şifresiyle İnternetten Alınabilir)

 2-) İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi (Yoksa kurs açılacak)

 3-) Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Beyan

 4-) Sağlık Raporu (Sağlık Ocaklarından Alınabilir )

 5-) Oryantasyon Eğitimine Katıldığına Dair Belge (Pedagojik Formasyonunun Olmaması Halinde)

 6-) Resmi Kurumda Çalışıyorsa Görev Yeri Belgesi ve Kurumundan Alınan İzin Belgesi.

       (Başvuru sahibi öğretmen veya resmi kurumda çalışanlardan; Kurslarda görev almasında sakınca olmadığına dair yazılı belge getirmesi gerekmektedir.)

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 24.09.2018 - Güncelleme: 26.09.2018 22:19 - Görüntülenme: 898
  Beğen | 1  kişi beğendi